Wat doet een orthopedagoog?

Een orthopedagoog is iemand die gespecialiseerd is in opvoedkunde en die zich richt op kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling worden belemmerd. De orthopedagoog kan diagnostisch onderzoek uitvoeren en behandelingen aanbieden om de situatie te verbeteren. De hulp bestaat uit begeleiding van het kind of de ouders, de leerklachten of andere betrokkenen. Meer dan een psycholoog richt de orthopedagoog zich op de driehoek kind-ouders-school waarbij hij het gehele systeem probeert in te zetten als behandelingsinstrument. Uiteindelijk gaat het er om dat kinderen hun talenten en goede eigenschappen zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien.

‘Ortho’ is het Griekse woord voor ‘recht’ en ‘pedagogie’ betekent ‘opvoeding’. Letterlijk vertaald is een orthopedagoog dus iemand die de opvoeding probeert ‘recht’ te zetten. Orthopedagogiek is een specialisatie binnen de pedagogiek die zich richt op het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met een bepaalde beperking/stoornis of kinderen en jongeren die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden. Een orthopedagoog levert vanuit wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan de verbetering, verandering en preventie van problemen en probleemsituaties bij kinderen, jongeren en hun ouders.

Mijn visie

In plaats van uit te gaan van de belemmeringen of problemen van het kind, wordt het accent gelegd op de talenten en de goede eigenschappen van het kind. Ten tweede wordt gekozen voor een pedagogische aanpak: het gaat niet zozeer om het afleren van gedrag, maar vooral om het op een positieve wijze stimuleren van het kind, zodat het kind zijn verantwoordelijkheid leert te nemen. Positieve verwachtingen kunnen het kind het best inspireren.

Hierbij moet eerst de vraag worden beantwoord welk gedrag we willen stimuleren. Ofwel: welke behoeften heeft het kind? Daarnaast moeten we oog hebben voor de relatie tussen de opvoeder (ouders, leerkracht) en het kind. De essentie van deze relatie is dat het kind ’geïnspireerd’ wordt door de volwassene die om het kind geeft en aan wie het kind gehecht is.