Praktijk voor Orthopedagogiek Perry van Baal is aangesloten bij Stichting Inzet voor Zorg. Het Privacyreglement van deze Stichting wordt gehanteerd.

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van uw kind en uzelf. Praktijk voor Orthopedagogiek Perry van Baal doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat de praktijk in ieder geval:
●     Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
●     Verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
●     Vraagt om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
●     Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
●     Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
●     Op de hoogte is van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze respecteert.

De praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via: praktijk@perryvanbaal.nl.

Waarvoor verwerkt de praktijk persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Praktijk voor Orthopedagogiek Perry van Baal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
●     Het aanvragen van zorg-arrangementen bij de gemeente.
●     Het factureren van de geleverde zorg bij de gemeente of bij uzelf.
●     Het adequaat uitvoeren van diagnostiek en behandeling.
●     Voor communicatie en correspondentie met u als (ouder van de) cliënt.
●     Voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsmetingen van de geleverde zorg.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens van u gevraagd worden
●     Naam, voorletters, adres, postcode en woonplaats en gemeente (van zowel ouder als kind)
●     BSN, geboortedatum en geslacht van uw kind en uzelf
●     Emailadres en telefoonnummer van kind en/of ouders.

Minderjarigen
De praktijk verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn dossiers
Praktijk voor Orthopedagogiek Perry van Baal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor cliëntendossiers is volgens de Jeugdwet, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en NVO beroepscode, een bewaartermijn van 20 jaar vastgesteld.

Beveiliging
De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn de volgende maatregelen genomen:
●     Een mogelijkheid tot beveiligd e-mailen met de cliënt.
●     Een veilige SSL verbinding in de website ten behoeve van het contactformulier.