Behandelafspraken en privacy
●     Het is volgens de wet geregeld dat beide ouders toestemming moeten geven voor het starten van een psychologisch onderzoek of een behandeling voor kinderen tot 16 jaar, wanneer beide ouders de ouderlijke macht hebben. Indien de ouderlijke macht volledig bij één van de ouders ligt wordt u verzocht hiervan een schriftelijk bewijs mee te nemen naar het intakegesprek.
●    Wanneer u uw kind aanmeldt, wordt er een dossier aangemaakt. In dit dossier komen de verslagen van onderzoek, behandeling, begeleiding en eventueel ook verslagen en brieven van de huisarts of andere instellingen, waarmee u contact hebt gehad. U krijgt verslagen, exclusief werkaantekeningen, mee naar huis. U heeft recht op inzage van het dossier. Dit dient op de praktijklocatie te gebeuren.
●     U bepaalt bij aanvang van het hulpverleningstraject schriftelijk welke derden betrokken mogen worden bij het traject.
●     Een onderzoek of behandeling zal pas doorgaan als over het doel en opzet ervan overeenstemming bestaat tussen u en mij.
●     Wanneer het hulpverleningstraject afgerond is, wordt het dossier 20 jaar afgesloten bewaard. Na 20 jaar worden de gegevens vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier eerder vernietigd worden. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen bij mij en dit verzoek wordt gedurende 20 jaar bewaard als bewijs van vernietiging van het dossier.
●     De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor poststukken die naar u en door u verstuurd worden en niet op de juiste bestemming aankomen door toedoen van derden.
●     Mochten er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, geef deze dan aan mij door.

Verzetten of afzeggen afspraken
●     De onderzoeken en behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd.
●    Voor het maken, verzetten of afzeggen van afspraken kunt u (tijdig) een e-mail sturen.

Afronden
●     Wanneer u om welke reden dan ook wilt stoppen met het hulpverleningstraject, ga ik ervan uit dat u dit met mij bespreekt in een persoonlijk gesprek. Het is belangrijk aandacht te schenken aan het afscheid nemen en het traject op een goede manier af te sluiten.
●    Wanneer een traject om welke reden dan ook overgedragen zal moeten worden naar een andere hulpverlener, zal dit uitgebreid met u besproken worden. Er zal daarnaast overleg plaatsvinden met u, de jeugdprofessional en/of huisarts om een passend vervolg te zoeken.

Tarieven en vergoeding voor scholen
●     Neem contact op voor de tarieven voor diagnostiek of andere werkzaamheden. Prijzen zijn in overleg.

Klachtenregeling
●     Indien u een klacht heeft over mijn werkwijze is het gebruikelijk deze eerst met mij zelf te bespreken. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend maar dan kan een collega-hulpverlener bemiddelen. Als hiermee een van de partijen zich onvoldoende geholpen voelt kan contact opgenomen worden met het College van Toezicht van beroepsvereniging NVO.
●    Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met de praktijk op. Komt u hier niet met de praktijk uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.